belangrijk om te weten

voorwaarden & Regels

De ticketvoorwaarden (artikel 1 en 2) zijn van toepassing op iedereen die in het bezit is van een geldige toegangskaart voor Meepesaant Groningen. De huisregels (artikel 3 t/m 11) gelden voor iedereen die zich op het terrein van het Der Aa-Theater bevindt. Volg altijd de aanwijzingen op van de medewerkers van de organisatie (BM Producties) dan wel van de door de organisatie aangewezen bevoegde personen.

A.  De eenmaal gekochte toegangskaart kan niet worden teruggegeven. Het ticket kan wel door iemand anders worden gebruikt (met inachtneming van de mogelijk nog actieve covid-restricties dat alleen personen uit 1 huishouden of sociale eenheid naast elkaar kunnen zitten).

B.  De eenmaal gekochte toegangskaart kan op verzoek van de bezoeker uiterlijk 24 uur voor aanvang van de voorstelling worden omgeboekt naar een andere voorstellingsdatum van Meepesaant Groningen. Organisator brengt hiervoor €3,50 servicekosten per boeking in rekening.

C.  Indien een voorstelling niet doorgaat, blijven de toegangskaarten geldig voor een vervangende datum. Bezoekers worden via email tijdig bericht over de verhindering en vervangende datum.

D.  Wanneer de toegangskaarthouder verhinderd is op die vervangende datum (artikel c.) kan de toegangskaart kosteloos omgewisseld worden voor een voorstelling op een andere datum.

A.  Indien bezoek aan de voorstelling vanwege covid-klachten niet mogelijk is, dient bezoeker voor 10.00 uur op de dag van de voorstelling persoonlijk contact op te nemen met de organisatie via 06-20056760. De toegangskaart wordt in overleg omgezet naar een andere voorstellingsdatum van Meepesaant Groningen. Hiervoor wordt €3,50 aan servicekosten per boeking in rekening gebracht.

B.  Indien een voorstelling vanwege covid-maatregelen geen doorgang kan vinden, worden bezoekers via email tijdig daarover bericht. De bezoeker ontvangt kosteloos een voucher ter waarde van zijn/haar gekochte toegangskaart(en). Meer informatie over de voucher volgt dan per e-mail. De voucher blijft 1 jaar geldig en is bij BM Producties inwisselbaar voor een toegangskaart van Meepesaant Groningen. De voucher is niet overdraagbaar aan derden en vervalt nadat de laatste voorstelling van Meepesaant Groningen. Er is geen restitutie van gelden mogelijk. Het voucher blijft geldig voor alle voorstellingen van BM Producties.

C.  Indien voorstellingen vanwege Covid-19 geheel niet (meer) kunnen plaatsvinden, worden bezoekers (en voucherhouders) daarover via email bericht. Er vindt nimmer restitutie van gelden plaats.

A.  Bezoekers dienen hun auto uitsluitend op de daartoe bestemde locaties in de omgeving te parkeren.

 

B.  Het is niet toegestaan te parkeren op het terrein van het Der Aa-Theater; bezoekers riskeren dat hun auto wordt weggesleept. Kosten hiervan zijn (vanzelfsprekend) voor rekening van bezoekers.

A.  Toegang tot het Der Aa-Theater is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Afhankelijk van de bijeenkomst of activiteit kan dit bestaan uit een entreekaart voor voorstelling, vermelding op gastenlijst, uitnodiging, etc.

 

B.  Bezoekers zijn verplicht zich op verzoek te legitimeren met een geldig ID-bewijs.

 

C.  Het is niet toegestaan gebouw(delen) of zalen die geen deel uitmaken van het evenement, de bijeenkomst of activiteit, of die niet toegankelijk zijn voor bezoekers; te betreden. 

A.  Zolang de covid-maatregelen van kracht zijn dienen bezoekers zich te houden aan 1,5 meter afstand tot andere personen en de instructies van medewerkers hieromtrent op te volgen.

B.  Bezoekers dienen zich te houden aan de looproute die door de organisatie wordt vastgesteld.

C.  Bezoekers dienen zich voor het nuttigen van een consumptie te houden aan de looproute van en naar het horeca-uitgiftepunt.

D.  Bezoekers dienen voorafgaand aan hun bezoek kennis te nemen van de FAQ’s ten aanzien van covid-gerelateerde vragen op www.meepesaantgroningen.nl.

E.  Het is niet toegestaan de volgende zaken en goederen mee naar binnen te nemen:

  • Etens- en drinkwaren;
  • Gevaarlijke voorwerpen, waaronder messen, wapens, glas en/of blik;
  • (Soft/hard) drugs en alcohol;
  • Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
  • Skeelers, steps, fietsen, skates, skateboards;
  • (Huis)dieren, met uitzondering van een geleidehond;
  • Professionele foto-, video- en audio opnameapparatuur;
  • Alle overige zaken die naar het uitsluitende oordeel van de en door de directie van de organisatie aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.

F.  Het is niet toegestaan paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.

G.  Het maken van reclame is uitsluitend voorbehouden aan de organisatie en door de organisatie geselecteerde andere organisaties.

H.  Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken.

I.  Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt.

A.  Het maken van foto- video- of geluidsopnamen tijdens de voorstelling is niet toegestaan. Wordt een bezoeker betrapt op het maken van opnames, dan staat de organisatie in haar recht om de bezoeker deze opnames, onder toezicht, te laten verwijderen.

 

B.  De organisatie is gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidsdragers. Deze opnamen kunnen door de organisatie voor eigen doeleinden worden gebruikt zonder dat zij hiertoe verdere toestemming of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd zijn, mits redelijk belang niet wordt geschaad.

A.  Roken, incl. E-smoking, is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven locaties op het terrein.

B.  Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren in en op het terrein van het Der Aa-Theater.

A.  De organisatie hanteert 24-uurs camerabewaking en zal, zeker in geval van ongeregeldheden of ongevallen, beelden/opnamen aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.

 

B.  Bezoekers die zich in of op het terrein van terrein van het Der Aa-Theater bevinden, dienen zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.

 

C.  Indien hiertoe noodzaak bestaat, is de organisator gerechtigd het gehele terrein te ontruimen.

 

D.  De organisator verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

A. Het bezoeken van het terrein van Meepesaant Groningen geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

Bezoekers aan het terrein van het Der Aa-Theater worden verzocht om:

A.  Rekening te houden met de omgeving;

B.  Niet “wild” te parkeren maar gebruik te maken van de daartoe aangewezen parkeermogelijkheden;

C.  Niet “wild” te plassen maar gebruik te maken van de aanwezige sanitaire voorzieningen;

D.  De eigendommen en de nachtrust van de buurtbewoners te respecteren;

E.  Geen zwerfvuil in en rond het terrein van het Der Aa-Theater achter te laten, maar afval te deponeren in de daartoe op en rond het terrein van het Der-Aa Theater aanwezige afvalbakken. En;

F.  Aanwijzingen van door de organisatie aangestelde medewerkers (waaronder ook beveiligers, buitenportieren en parkeerwachters) zonder tegenspraak op te volgen.

A.  De medewerkers van de organisatie of de door de directie van de organisatie aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om bezoekers die zich niet aan het huisreglement houden of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen de toegang te weigeren of van het terrein van het Der Aa-Theater te verwijderen.

 

B.  Geconstateerde strafbare feiten worden altijd, direct, bij de politie gemeld. De door de directie van de organisatie aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de betreffende persoon/personen over te dragen aan de lokale autoriteiten.